Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich direct of indirect bij SOUL GYM heeft aangemeld voor het volgen van Personal Training en/ of een trainingsprogramma.

Artikel 2 – Aanmelding, inschrijving en plaatsing

Een aanmeldingsformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend te worden afgegeven of toegezonden. Naar aanleiding van de inhoud van het aanmeldingsformulier kan een deelnemer, voor deelname aan de fittest, of aan andere activiteiten, zonder opgaaf van reden worden geweigerd.

Artikel 3 – Facturering

Het op de overeenkomst vermelde bedrag dient via factuur te worden overgemaakt. De rittenkaarten dienen volledig betaald te zijn, voorafgaand aan de eerste training. Bij de abonnementsvormen dient de factuur voldaan te zijn, voor aanvang van de nieuwe maand. Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst worden ontbonden door SOUL GYM, daarbij zullen de redelijke kosten die SOUL GYM in verband daarmee moet maken, voor rekening van de deelnemer zijn.

Artikel 4 – Tijdstip en plaats van de training

Het volgen van het trainingsprogramma kan op verschillende locaties en tijdstippen plaatsvinden. Altijd worden deze voorafgaande aan de trainingen telefonisch of schriftelijk overeengekomen. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeuren van de deelnemer. Indien SOUL GYM niet in staat is de training te laten plaatsvinden op de bedoelde locaties en tijdstippen, is SOUL GYM bevoegd om te bepalen dat de training geheel of gedeeltelijk zal plaatsvinden op andere locaties of tijdstippen.
De deelnemer dient zich bij voorkeur 10 minuten voorafgaande aan de training omgekleed te melden op de afgesproken locatie.

Artikel 5 – Trainingsprogramma

Op SOUL GYM rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de tijden dat de training wordt gegeven door het inschakelen van een gekwalificeerde personal trainer.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

SOUL GYM is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.SOUL GYM is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. SOUL GYM is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van het aanmeldingsformulier en ondertekende gezondheidsverklaring. SOUL GYM is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

Artikel 7 – Ontbinding, annulering en afmelding

Annulering door de deelnemer voor (een deel van) de training kan alleen door overhandiging van een schriftelijke verklaring van zijn/ haar arts. De training zal op een nader overeen te komen datum hervat worden, mits deze binnen 6 maanden valt vanaf dagtekening verklaring arts. Het contractgeld kan niet worden teruggevorderd tenzij er spraken is van langdurige aandoeningen of beperkingen waardoor het in redelijke wijs succesvol doorlopen van de trainingen niet meer mogelijk is.

SOUL GYM werkt altijd op afspraak welke in samenspraak wordt overeengekomen. Afmelden kan tot 24 uur voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende (trainings-)afspraak. De (trainings-)afspraak kan op een ander nader overeen te komen tijdstip worden ingehaald. Wanneer de deelnemer zich voor een (trainings-)afspraak of een deel daarvan, afmeldt binnen het etmaal voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende (trainings-)afspraak of door welke reden dan ook niet op de afspraak, of een deel daarvan, ingaat, zal SOUL GYM de verschuldigde kosten in rekening brengen, dan wel de verschuldigde kosten niet in mindering brengen. Desbetreffende (trainings-) afspraak kan niet worden verzet of worden ingehaald door de deelnemer.

Artikel 8 – Gedragsregels bij deelname aan de training

Zonder onze voorafgaande toestemming mogen (trainings-)afspraken of een onderdeel van de (trainings-) afspraken niet worden gevolgd door anderen dan degene die zich bij SOUL GYM heeft ingeschreven voor desbetreffende afspraken. De deelnemer zal steeds tijdig voor aanvang van de (trainings-)afspraak aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van de personal trainer opvolgen. De deelnemer zal zich houden aan de zo nodig, door SOUL GYM te geven hygiëne, kleding – en schoeisel voorschriften.

Artikel 9 – Geschillen en toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen SOUL GYM en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen SOUL GYM en een wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechter bevoegd in de vestigingsplaats van SOUL GYM. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van SOUL GYM om het geding aanhangig te maken bij de rechter die volgens de toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.